خدمات گارانتی

خدمات گارانتی

5 (100%) 2 vote[s]

خدمات گارانتیABCDE
دوره گارانتی ( به ماه )۳۶۲۴۲۴۱۲۱۲
فاصله زمانی بین اعلان خرابی توسط مشتری و ورود تکنیسین مربوطه به محل (به ساعت)۶۱۲۲۴۳۶۷۲
تعداد روزهای خدمات رسانی در هفته۷۷۶۶۶
ساعات خدمات رسانی در شبانه روز۰-۲۴۸-۲۰۸-۱۶۸-۱۶۸-۱۶
فاصله بین بازدیدهای دوره ای در زمان گارانتی (به ماه)۲۳۴۶۶
تعویض مجانی UPS شرکت در دفتر اصلی نمایندگی در زمان گارانتیفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداری
نصب مجانی UPSتعویض شده در زمان گارانتیفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداری
تعمیر مجانی UPS 3KVA ویا کوچکتر کلاس در دفتر اصلی نمایندگی در زمان گارانتیفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداری
تعمیر مجانی UPSهای بزرگتر از ۳KVA و تمام UPSهای کلاس در محل مشتری در زمان گارانتیفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداری
تامین مجانی تمام قطعات یدکی در زمان گارانتیفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداری
۲۰درصد تخفیف برای باتریهای خارج از گارانتی در زمان گارانتی تجهیزاتفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداری
ایاب و ذهاب مجانی متخصص در زمان گارانتیفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداری
قابلیت تمدید گارانتی با هزینۀ اندک برای دوره های بعدی تا یک سال برای هفت بارفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداریفیام صنعت | یو پی اس | ups | tick green قرارداد سرویس و نگهداری