خدمات گارانتی

خدمات گارانتی

5 (100%) 1 vote

خدمات گارانتیABCDE
دوره گارانتی ( به ماه )۳۶۲۴۲۴۱۲۱۲
فاصله زمانی بین اعلان خرابی توسط مشتری و ورود تکنیسین مربوطه به محل (به ساعت)۶۱۲۲۴۳۶۷۲
تعداد روزهای خدمات رسانی در هفته۷۷۶۶۶
ساعات خدمات رسانی در شبانه روز۰-۲۴۸-۲۰۸-۱۶۸-۱۶۸-۱۶
فاصله بین بازدیدهای دوره ای در زمان گارانتی (به ماه)۲۳۴۶۶
تعویض مجانی UPS شرکت در دفتر اصلی نمایندگی در زمان گارانتیtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتری
نصب مجانی UPSتعویض شده در زمان گارانتیtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتری
تعمیر مجانی UPS 3KVA ویا کوچکتر کلاس در دفتر اصلی نمایندگی در زمان گارانتیtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتری
تعمیر مجانی UPSهای بزرگتر از ۳KVA و تمام UPSهای کلاس در محل مشتری در زمان گارانتیtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتری
تامین مجانی تمام قطعات یدکی در زمان گارانتیtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتری
۲۰درصد تخفیف برای باتریهای خارج از گارانتی در زمان گارانتی تجهیزاتtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتری
ایاب و ذهاب مجانی متخصص در زمان گارانتیtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتری
قابلیت تمدید گارانتی با هزینۀ اندک برای دوره های بعدی تا یک سال برای هفت بارtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتریtick green خدمات گارانتی | یو پی اس | باتری